گریس های ما بر اساس شرایط کاری متنوع ارائه می شوند و در دمای کاری مورد نظر خواص مورد انتظار و مطلوب خود را حفظ می کنند.